Spracovanie a recyklácia procesných kvapalín a olejov (hydraulicky olej, procesný olej a procesná emulzia)

Naša spoločnosť dokáže v spolupráci so špecializovanou firmou Filter Technik Slovakia, s.r.o. zameranou na tribotechniku a tribodiagnostiku zákazníkom zabezpečiť:

 • poradenstvo v rámci odboru tribotechniky a filtrácie procesných rezných kvapalín
 • prevedenie fyzikálno – chemických analýz procesných kvapalín a olejov a posudkovú činnosť
 • filtrácia procesných olejov a emulzií – odstránenie pevných mechanických kontaminantov (triesok, brusiva , prachových častíc, vlákien, okrem iných) a mäkkých kalov do veľkosti 1 mikrón absolut
 • zvoliť vhodnú filtračnú technológiu pre priemyselnú výrobu
 • zhodnocovanie olejov pre ďalšie primárne alebo sekundárne použitie - R9

Výhody recyklácie procesných kvapalín:

 • Zníženie nákladov na údržbu strojných zariadení vo výrobnej prevádzke
 • Zníženie nákladov týkajúcich sa vzniknutých prestojov strojných zariadení vo výrobe
 • Zníženie nákladov v súvislosti s odstránením prípadnej havárie zariadenia, ku ktorej môže dôjsť ak sa nesleduje reálny stav kvality rezných kvapalín
 • Zníženie samotného potrebného objemu rezných kvapalín
 • Zníženie nákladov z pohľadu minimalizácie nákupu kvapalín, ktoré je nutné priebežne vo výrobe dopĺňať
 • Dochádza k predĺženiu životnosti a funkčnosti strojných zariadení vo výrobe
 • Znižuje finančné výdavky zákazníkovi, ktoré by inak musel vynaložiť na likvidáciu vzniknutého odpadu z výroby

Do procesných rezných kvapalín, ako procesný olej alebo emulzia, sa počas obrábania dostávajú rôzne nečistoty, ktoré je možné odstrániť jedine dokonalou filtráciou a čistením týchto kvapalín.

Počas kovoobrábacej prevádzky dochádza pomerovo k enormnému úbytku rezných kvapalín ( či už olejov a/alebo emulzií ) v dôsledku rozprašovania, odparovania, a ich odnosu na trieskach. Tento úbytok môže predstavovať za jednu pracovnú zmenu 7 až 10 % u kvapalín na báze vodných roztokov, 4 až 8 % u procesných emulzií a 0,4 až 0,8 % u procesných olejov. Najčastejšiu výmenu si vyžadujú vodné roztoky a emulzie. Dokonalé čistenie sa vyžaduje predovšetkým pri brúsení. Stálym doplňovaním úbytku reznej kvapaliny dochádza k jej plynulej renovácií. Pochopiteľne, úbytok kvapalín musí byť nahradený pridaním dodatočného množstva procesných kvapalín, čo pre zákazníka predstavuje finančný náklad. Celkové náklady spojené s reznými kvapalinami predstavujú odhadom 10 – 20 % celkových nákladov na výrobu.

Recyklácia kvapalín je preto bezpochyby výhodným a ergonomickým finančne citeľným riešením. Vyčistené rezné kvapaliny môžu byť potom vrátené späť do výroby. Veľký dôraz sa vyžaduje na stálu starostlivosť rezných kvapalín a ich pravidelné ošetrovanie.

Jednou z možností ako sa správne starať a ošetrovať rezné kvapaliny je zabezpečenie tzv. „fluid manažmentu“, teda nastavenie potrebných pravidiel týkajúcich sa správnej voľby kvapalín, kontroly vhodnosti ich aplikácie, kontroly kvality, ich potrebnej údržby, ako aj samotnej recyklácie týchto rezných kvapalín.

Dátový list FTS-BFU-505

Zariadenie FTS-BFU-705-6HYP

Zariadenie FTS-BFU-X100

Dátový list

Spracovanie a recyklácia procesných kvapalín a olejov (hydraulicky olej, procesný olej a procesná emulzia)
Spracovanie a recyklácia procesných kvapalín a olejov (hydraulicky olej, procesný olej a procesná emulzia)
Spracovanie a recyklácia procesných kvapalín a olejov (hydraulicky olej, procesný olej a procesná emulzia) Spracovanie a recyklácia procesných kvapalín a olejov (hydraulicky olej, procesný olej a procesná emulzia)
Spracovanie a recyklácia procesných kvapalín a olejov (hydraulicky olej, procesný olej a procesná emulzia) Spracovanie a recyklácia procesných kvapalín a olejov (hydraulicky olej, procesný olej a procesná emulzia)
Spracovanie a recyklácia procesných kvapalín a olejov (hydraulicky olej, procesný olej a procesná emulzia) Spracovanie a recyklácia procesných kvapalín a olejov (hydraulicky olej, procesný olej a procesná emulzia)

MVE - ENERGO, s.r.o.

Priemyselná 1/4412
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko