Briketovanie nebezpečných odpadov

Odpady zo skupiny N (nebezpečné odpady), v ktorých sa vyskytuje aj briketovateľný materiál.

Odpady sa členia všeobecne z pohľadu obsahujúcich látok na tieto kategórie:

  • nebezpečné odpady označené písmenom „N“
  • odpady, ktoré nie sú nebezpečné (ďalej len „ostatné odpady“), označené písmenom „O“
Číslo skupiny Názov skupiny druh odpadu
12 Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov N + O
12 01 14 kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky N
12 01 18 kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej N
ostatné nebezpečné odpady, ktoré je možné fyzicky zbriketovať na hydraulickom lise RUF z pohľadu nebezpečných vlastností odpadov, ich konzistencie a tvaru

Z pohľadu briketovateľnosti, sa jedná o N odpady pod katalógovým číslom odpadu 12 01 14 alebo 12 01 18. Avšak to, či je Váš odpad briketovateľný, sa zistí jednoduchým briketovacím testom Vášho materiálu.

MVE-Energo ponúka hydraulické briketovacie lisy nemeckého výrobcu RUF na briketovanie kalov z priemyselnej výroby. Jedná sa o rôzne kaly z výroby ako napríklad brusne, honovacie a lapovacie, môžu obsahovať procesné kvapaliny, či už procesnú emulziu alebo procesný olej v objeme aj cez 50 – 60 % z celkovej váhy kalov. Aplikovaním vysokých tlakov pri briketovaní nebezpečných odpadov na hydraulických lisoch RUF sa oddelí tuhá zložka odpadu od zložky tekutej. Briketovanie teda prináša zákazníkom finančný benefit v podobe zníženia nákladov na likvidáciu N-odpadu, a v podobe zníženej potreby investície do procesných kvapalín, kde sa tieto kvapaliny ( po vyčistení ) navracajú späť do výroby.

Spoločnosť MVE-Energo navyše v jednotlivých prípadoch jedná so zákazníkom o možnosti zbriketovaný odpad zlikvidovať a odobrať z výrobných kapacít zákazníka za dodržania všetkých ustanovení a právnych nariadení Slovenskej republiky.

Briketovanie nebezpečných odpadov
Briketovanie nebezpečných odpadov
Briketovanie nebezpečných odpadov Briketovanie nebezpečných odpadov
Briketovanie nebezpečných odpadov Briketovanie nebezpečných odpadov
Briketovanie nebezpečných odpadov Briketovanie nebezpečných odpadov

MVE - ENERGO, s.r.o.

Priemyselná 1/4412
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko